Böcker


Nedan presenteras de flesta av de böcker jag skrivit själv eller medverkat i.


Till skolans

Till skolans försvar. Varför tillät vi skolan att falla sönder?

Det här är en debattbok som kan beskrivas som en uppföljare till Barnexperimentet som kom ut 2013 men nu med tio år av nya lärdomar och erfarenheter. Den handlar om vad som är betydelsefullt i skolan och hur det kan komma sig att vi hamnat i en så stark politisk låsning kring en av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Den tar också upp vägar framåt om vi vill läka det sår i samhällskroppen som skoldebatten idag är. Läs mer och beställ på Natur och Kultur.


Naturligt ledarskap

Naturligt ledarskap.

Vad evolutionen kan lära oss om ledarskap i skolan.
En bok om "naturligt" ledarskap – om hur kunskaper om evolution och naturfolk kan hjälpa oss som ledare idag. Kom ut på Gothia kompetens sommaren 2022. Läs mer och beställ här. Boken har enligt förlaget blivit nominerad till både "Årets projektledarbok" och "Årets HR-bok" 2023!


NärSkolanBlevEnMarknad (kopia)

När skolan blev en marknad. Trettio år med friskolor


Vi inom Nätverket för en likvärdig skola kommer den åttonde mars 2022 ut med en antologi om det svenska friskolesystemet. Den innehåller inlägg av både politiker som var med när det hände, forskare som beskriver konsekvenser och röster från de som påverkats. Jag, Sten Svensson, Majsa Allelin och Bo Karlsson har varit redaktörer. Läs mer här, och ett smakprov här.

Berattarministeriet

Berättarministeriet; 10 år i demokratins tjänst


Jag har gjort intervjuerna och skrivit texten till Berättarministeriets jubileumsbok som kommer ut i november 2021. I förordet skriver Dilsa vänligt nog att för dem var det givet att frågan om vem som skulle skriva åt dem var jag. Boken handlar om Berättarministeriet som är en verksamhet jag helhjärtat stödjer. Att göra intervjuerna till den var bland det roligaste jag gjort på länge. Att få möta människor med sådant engagemang och så mycket kunskap var oerhört inspirerande. Jag avslutar boken med: "Det är ett stort problem att vi har mängder med barn som går i skolor ”där borta” och är ”de andra”. Så ska inte ett samhälle se ut. Alla barn är våra barn, och de förtjänar alla – och jag önskar dem alla – ett Berättarministerium."Omslag

Omstart för skolans digitalisering


Av Marte Blikstad-Balas, Per Kornhall och Jenny Maria Nilsson
Digitalisering i skolan är en fråga som väcker starka känslor. Svärmisk teknikromantik möter domedagsprofetior om att vi förslavas av våra skärmar. I boken Omstart för skolans digitalisering diskuterar Marte Blikstad-Balas, Per Kornhall och Jenny Maria Nilsson skolans digitalisering och vägen framåt. Kommer (äntligen) ut i oktober 2021. Den är redan utkommen på norska: https://www.adlibris.com/se/bok/det-store-digitaliseringseksperimentet-i-skolen-9788245034707

Här finns ett smakprov: https://www.smakprov.se/smakprov/visa/9789127823181/partner/smakprov/

Presentation på Natur & Kulturs hemsida: https://www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/digitaliseringen-av-skolan/#


Pasted Graphic 3


Jag medverkar i antologin Likvärdig skola som är utgiven av Lärarnas riksförbund i samarbete med Natur & Kultur.


Pasted Graphic 3

Lärare – En handbokBoken riktar sig till lärare och har ett fokus på undervisning och på läraryrket som profession. Det är boken jag hade velat läst innan jag blev lärare. Den är tänkt som ett stöd för både nya och mer erfarna lärare i lärarrollen, professionsfrågor och utveckling av sin roll som lärare och sin undervisning. Boken används som kurslitteratur på lärarutbildningar i bl.a Uppsala och Halmstad.

Förlagets presentation: Lärare – en handbok

Förlag: Natur & Kultur

Pasted Graphic

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap


Hösten 2018 kom också mitt samarbete med Sara Hjelm och Eva Hartell ut. Det är en antologi där vi har samlat banbrytande forskningstexter inom utbildningsvetenskap och fått dem översatta till engelska. Vad jag vet är detta ett helt unikt projekt för att göra forskning mer tillgänglig för en större svensk publik.

Boken vänder sig till lärare och lärarstudenter som vill veta vad som verkligen ligger bakom när man säger ”forskningen har visat”. Det är mer spännande än man kan tro. Jag lovar!

Förlagets presentation: Nyckeltexter

Förlag: Natur & Kultur

Pasted Graphic 1

Rektor – en handbok


Boken tar upp många sidor av skolledarrollen men har ett tydligt fokus på det som forskning visat är det mest betydelsefulla i skolans ledarskap – hur du leder personalens
lärande och utveckling.

Med avstamp i forskning och egna erfarenheter från handledning av rektorer ger Per Kornhall dig uppmuntran och stöd, men även nödvändiga utmaningar i detta viktiga arbete.

Förlagets presentation: https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Skolutveckling/Rektor/

Här finns en videopresentation av innehålet gjord för Jönköpings kommun: https://youtu.be/8f8gnd3iG1Y

Förlag: Natur & Kultur


Pasted Graphic 2

Flip the system
Många pedagoger anser att nyliberala krafter hotar utbildningen på global nivå. I den här antologin argumenterar lärare och andra utbildningsexperter för att vi ska lämna detta synsätt bakom oss. Detta har vi kallat att ”vända upp och ned på systemet”, vilket innebär att placera lärare precis där de ska vara – vid rodret för utbildningssystemen över hela världen.

Förlagets presentation: https://www.studentlitteratur.se/#9789144113890/Flip+the+Systemperkornhall.se

Förlag: Studentlitteratur

Pasted Graphic 3

Korruption i Sverige


Korruption i Sverige? Nej, sådant sker inte här, det finns bara i andra länder. I svensk lagstiftning förekommer inte ens begreppet korruption, bara ”tagande av muta”.
Den politiska makten blir alltmer hopflätad med den ekonomiska. Lobbyister och politiska tjänstemän tar över agendan och fattar besluten. Per Kornhall skisserar därför en motstrategi för att återge medborgarna förtroendet för politiken och demokratin.

Förlagets presentation: http://www.leopardforlag.se/bok/korruption-i-sverige/

Förlag: Leopard

Pasted Graphic 4

Skola på vetenskaplig grund


Skola på vetenskaplig grund handlar om hur olika nivåer i skolans styrning, tillsammans med lärarprofessionen, kan skapa en bra skola för alla. Författarna Andreas Ryve, Kirsti Hemmi och Per Kornhall använder ett nydanande samarbetsprojekt mellan Västerås stad och Mälardalens högskola gällande matematikundervisning som utgångspunkt för diskussion om vilka vägar aktuell forskning pekar ut inför framtiden

Förlagets presentation: https://www.nok.se/Akademisk/Titlar/Pedagogik/Lararutbildning/Skola-pa-vetenskaplig-grund/

Förlag: Natur & Kultur

Pasted Graphic 5

Förstelärare


Den här boken kom ut 2015. Den är tänkt att möta det behov som finns i skolor av att veta mer om hur försteläraruppdraget kan gestaltas i praktiken utifrån forskning.
Den innehåller såväl teoretiska aspekter på evidensbaserad fortbildning som praktiska råd kring hur man både som organisation och individ kan hantera den nya roll som det innebär att vara förstelärare eller lektor. Den behandlar också bakgrunden och syftet med reformen.

Förlagets presentation: https://www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/forstelarare/

Förlag: Natur & Kultur

Pasted Graphic 6

Alla i mål – Skolutveckling på evidensbaserad grund


Det går att skapa en skola där alla elever når målen.Men om man ska nå dit krävs det att alla som är inblandade i skolans verksamhet ställer upp och hjälper till. Alla i mål ger tips och praktiska råd som lutar sig mot gedigen evidens och beprövad erfarenhet. Här beskrivs flera verkliga fall där skolutveckling har lett till en positiv förändring. Alla i mål - Skolutveckling på evidensbaserad grund är en handbok som innehåller konkreta checklistor för skolutveckling på alla nivåer, från huvudmannanivå till skolledning och ända ner till undervisande lärare.
Boken används också som kurslitteratur inom lärarutbildning.

Förlagets presentation: https://www.nok.se/titlar/akademisk-pedagogik/alla-i-mal/

Förlag: Natur & Kultur

Pasted Graphic 7

Barnexperimentet


Alla barn får inte en bra utbildning. Vi har fått en skola där de med sämre resultat misslyckas i allt högre grad men där de bästa eleverna också är sämre än tidigare.
Hur kunde det bli så? Jag analyserar de stora förändringar som skett under de senaste 25 åren med kommunaliseringen, avskaffandet av Skolöverstyrelsen och inte minst omvandlingen från en skola för alla till en skolmarknad för de starka.

Förlagets presentation: http://www.leopardforlag.se/product/barnexperimentet-svensk-skola-i-fritt-fall-2/

Förlag: Leopard

Pasted Graphic 8

Livets ord
Boken är en beskrivning av min väg in och ut ur organisationen Livets Ord och en beskrivning av några av de saker som karaktäriserade den medan jag var medlem och hur den växte fram.

Livets Ord är utan tvekan det mest dramatiska som hänt i den svenska frikyrkligheten sedan Pingströrelsen. Med min bok ville jag bidra till förståelsen av hur vi skall hantera auktoritära manipulativa ledare och hur det demokratiska samhället kan skydda sig mot försök att påverka det i fundamentalistisk riktning.

Förlagets presentation: http://www.leopardforlag.se/bok/livets-ord-kontroll-och-manipulation-i-jesu-namn/

Förlag: Leopard

Pasted Graphic 9

Skapelsekonspirationen
Jag diskuterar i min bok Skapelsekonspirationen varför så många människor förkastar vetenskapen och vill ersätta den med trossatser. Jag skildrar den s.k. rörelsen för Intelligent Design och hur den med hjälp av pseudovetenskap, domstolar och lobbyverksamhet försöker omvandla samhället. Jag granskar kritiskt argumenten hos de ledande amerikanska förespråkarna och deras svenska avläggare som föreningen Genesis. Till sist diskuterar jag hur ID-rörelsen bör bemötas.

Förlagets presentation: http://www.leopardforlag.se/bok/skapelsekonspirationen-fundamentalisternas-angrepp-pa-utvecklingslaran/

Förlag: LeopardFoto uppe till höger: Staffan Claesson (www.staffanclaesson.se)